Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett verktyg för att certifiera befintliga byggnader och utveckla bättre miljöprestanda. Certifieringssystemet lägger stor vikt på hållbar och energieffektiv förvaltning samt skötsel av byggnader. Miljöbyggnad iDrift ger fastighetsägaren, förvaltningsorganisationen och hyresgästerna ett redskap för att se hur driftkostnader kan sänkas och miljöprestandan kan höjas.

Med tre certifieringsnivåer BRONS – SILVER och GULD visas miljöprestandan och systemet är indelat i fem områden med ett flertal obligatoriska och valfria indikatorer.

Områdena är:

Inomhusmiljö – Ett bra inomhusklimat samt ett fungerande och energisnålt ventilationssystem eftersträvas men det finns också krav på brukarinformation till byggnadsanvändare. Bra information ska säkerställa att brukarna känner systemet och därmed underlätta miljövänligt beteende.

Hälsa – Detta avser brukarnas välmående under vistelse i byggnaden.

Klimatpåverkan – Detta är det tredje området och ger ett sätt att bedöma byggnadens klimatpåverkan från energianvändning och effektbehov.

Resurser – Här bedöms hur material påverkar miljön och hur resursanvändning och avfallsmängder kan minskas.

Skick –Här bedöms fastighetens skick och underhåll.

Systemet är framtaget för den svenska marknadens fastigheter och Miljöbyggnad iDrift gynnar miljövänlig / effektiv drift och skötsel och därmed ett långsiktigt högre fastighetsvärde.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Sara Follrud

+46-768 66 66 12  
sara.follrud@solenco.se   sara.follrud@solenco.se