Beräkningar

Allt fler krav ställs till fastigheter som byggs nytt eller om. Med tekniska innovationer samt nya krav i lagstiftning tas mer hänsyn till beräkningar och simuleringar.

Beräkningar och simuleringar kan visa byggnaders prestanda och miljöpåverkan innan projekten realiseras. Att utreda byggnadens prestanda och ta hjälp av vara experter inom klimat- och energiberäkningar från ett tidigt skede kan leda till en betydlig minskad klimat- och miljöpåverkan och även sänka driftkostnader kraftigt.

Energianvändning


Vi tar fram beräkningar av byggnaders energianvändning enligt gällande standarder i Sverige och hela världen.

Energiberäkningar krävs för att påvisa att byggnaden kommer uppfylla lagkraven i tekniskt samråd med kommunen där byggnad ska byggas samt för att uppnå en viss miljöprestanda i flera miljö- och hållbarhetscertifieringssystem.

Att hålla ögonen på energianvändningen i projektering leder till en bättre prestanda när byggnaden tas i drift.

Ljus och dagsljus


Ljusförhållande på arbetsplatser och i vistelserum har en signifikant påverkan till var och ens hälsa, välmående och prestanda. Därför är ljus- och dagsljus avgörande i byggnadsutformning och bör därför ses över. Ett bra koncept att släppa in dagsljus kan dessutom sänka energianvändning för elektriskt ljus.

Solvärmelast


Värme från solen som hjälper byggnaders uppvärmning är önskvärd under vinterhalvåret, under sommaren kan det dock vara ovälkommen när det ökar inomhustemperaturer till en obehaglig nivå.

Med en solvärmelastberäkning kan man bedöma vilken typ av solskydd som bäst kan bidra till att minska överhettning under sommaren.

Termisk komfort


Termisk komfort har en betydande inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa så som välmående och prestationsförmåga.

Att hålla temperaturer på rätt nivå, lagom drag och tilluftsflöde och -temperatur är bara några exempel på vad som påverkar om vi känner oss nöjda eller missnöjda med den termisk prestandan i rum som vi uppehåller oss i.

Med hjälp av beräkningar och simuleringar kan vi undersöka om material- och systemval samt driftparameter leder till ett inomhusklimat som framtidens brukare känner sig komfortabla i.

Solcellsanläggningar


Solceller är ett bra sätt att omvandla energi från solen till el som sedan kan användas i byggnaden.

Med solcellsberäkningar kan vi bevisa att solcellsinstallationer inte är bra bara för miljön men är också ett ekonomisk lönsamt medel att värma, kyla och få el till belysning i en byggnad, eller varför inte tanka bilen med el från eget tak?

Bländning


Bländning kan vara störig och har dålig påverkan på prestationsförmågan. Vi visa med en bländningssimulering avbländande ljus inte kommer vara störande och/ eller vilken typ av bländningsskydd som kan krävas för att undvika bländning.

Värmeeffektbehov


Värmeeffektbehov är hur stor värmeeffekt som behövs när det är som kallast.

Värmeeffektbehov uppstår på grund av värmeförluster genom byggnadens klimatskal, ventilationsförluster och luftläckage. Att beräkna värmeeffektbehovet är utgörande för projekteringen av VVS-systemet.

LZC beräkningar


Hur kan man sänka byggnadens klimatpåverkan genom att nyttja s.k. Low Zero Carbon teknik som installeras på tomten?

Även inom tätbebyggda stadsmiljöer finns olika lösningar hur teknik på plats kan hjälpas att sänka byggnadens klimatpåverkan.

Exempel på detta kan vara allt från smarta lösningar i värme- och kylsystemet, installation av förnybara energikällor till innovationer inom styrtekniken som bidrar till en förbättrad byggnadsprestandan och minskning av driftkostnader.

Byggnadsoptimering


Genom att kombinera beräkningar och simuleringar för byggnadsprestandan med vår erfarenhet kan byggnadsutformning optimeras för låg energianvändning, bra termisk komfort och god inomhuskvalitet samt stimulerande ljusförhållande.

Vi kan hjälpa till att samordna detta i tidiga design skeden för att inte kompromissa med prestandan. Ju mer genomtänkt byggnadsfunktionerna är från början desto färre ”överraskningar” kan förväntas under projekteringen.

Vi kan bidra med en informerad vägledning till en bättre byggnadsdesign, även klimatförändringar kan inkluderas i en tidig analys.

Klimatförändringar


Klimatförändringar påverka byggnadens prestanda och termisk komfort. Därför är det viktigt att redan i de tidiga skeden av ett byggnadsprojekt beakta vilka åtgärder kan bidra till att utforma byggnaden klimatsäkra.

Detta kan innebära passiva designåtgärder, anpassad dimensionering av byggnadssystem, skydd mot extremväder mm. Vi använder godkända framtidsklimatprojektioner för att erkänner vilka hot som uppstår för byggnaden i framtidens klimat.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Diana Ruano Espinoza

+46-709 65 46 63  
diana.espinoza@solenco.se   diana.espinoza@solenco.se